Contact systemsGo Shanghai

将很快联系到我们友善的咨询师

  姓氏(必须)
  您的邮箱

  名字(必须)
  公司(必须)

  您的信息

  您是怎么知道我们的?

  请在下面的字段中添加 4 个字符的代码: captcha

  Room 2204-06, Huaihai China Tower
  No.885 Renmin Road, Huangpu District
  Shanghai 200010, China

  P: +86-21-32535958
  F: +86-21-32030309

  View on Google Maps